Følgende norske tekst "Vilkår og betingelser" er kun til informasjonsformål. Bare den tyske versjonen „Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)“ er juridisk bindende. Du finner den tyske teksten på slutten av den norske teksten.

Vilkår og betingelser (AGB)

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt: Våre leverings- og betalingsbetingelser gjelder for alle leveranser. Vi kan ikke godkjenne avvikende regler fra kunden, selv om vi ikke uttrykkelig protesterer mot dem. Tekniske endringer: Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske fremskritt og gjør endringer i form og farge. Skreddersydde produkter kun for produkter med tilsvarende referanse til forespørselen. Informasjonen om vekt, dimensjoner, kapasitet, ytelse, farger osv. er kun veiledende.

Priser: Alle utsalgspriser oppgitt i denne prislisten inkluderer ikke lovpålagt merverdiavgift. De gjelder kun i Tyskland. Med publisering av prislisten blir alle tidligere priser ugyldige. Prisene kan endres og er uforpliktende. Hvis ingen andre betingelser er nevnt av oss, er prisene våre fra 73230 Kirchheim unter Teck, Tyskland,inkludert emballasje (fra fabrikk, ifølge Incoterms 2010).

Leveringsbetingelser: De angitte leveringsdato er omtrentlige datoer. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for nøyaktig overholdelse av leveringstider.

Betalinger: Fakturaer skal i prinsippet betales innen 10 dager etter fakturadato. Men dersom vår bekreftelse eller faktura inneholder andre betalingsbetingelser, skal disse gjelde. Betalinger skal kun gjøres til kontoer eller lokasjoner spesifisert av oss. Ved overskridelse av betalingen har vi rett til å kreve forsinkelsesrente. Bankbelastningssatsene beregnes som forsinkelsesrenter. Vi forbeholder oss retten til å kreve ytterligere forsinkelsesrenter. Vi kan kreve forskuddsbetaling for leveringer som fortsatt er utestående.

Forsendelse og emballasje: Hver sending sendes uforsikret med risiko for mottakeren eller kunden. Hvis vi ikke får noen spesielle instruksjoner, vil forsendelsen skje etter beste skjønn og innenfor rammen av de gitte mulighetene. Vi er ikke ansvarlige for forsinkede leveranser som skyldes feil fra transportørene, og heller ikke for tap, skader etc. under transport.

Reklamasjon: Synlige mangler kan kun gjøres gjeldende innen 8 dager etter mottak av varene ved rekommandert brev. Skjulte mangler skal meldes umiddelbart ved oppdagelse. Vi kan imidlertid kun akseptere meldinger om skjulte mangler dersom vi mottar dem senest to måneder etter at varene er sendt. Hvis det er bevist at leveransen er mangelfull og vi har erkjent den, betaler vi mot retur av de defekte varene. Krav om erstatning eller reduksjon er utelukket, det samme er erstatningskrav. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake eller motregne betalinger på grunn av eventuelle reklamasjoner.

Eiendomsforbehold:
1. De leverte varene (reserverte varer)forbli leverandørens eiendom inntil alle krav oppfylt.
2. Så lenge eiendomsforbeholdet består, har kunden forbud mot å pantsette eller overdra som sikkerhet. Ved beslag, inndragning eller andre disposisjoner eller inngrep fra tredjeparter, skal kunden umiddelbart informere leverandøren.
3. Kunden er berettiget til å videreselge eiendomsforbehold i den ordinære driften, forutsatt at han mottar avtalt vederlag eller det ikke er avtalt overdragelsesforbud. Kjøper overskriver herved kravet til kjøpesummen som følger av salget til leverandøren som sikkerhet. Han forblir imidlertid autorisert til å inndrive kravene som er tildelt som sikkerhet så lenge denne fullmakten ikke tilbakekalles. Autorisasjonen kan tilbakekalles dersom kunden unnlater eller ikke lenger oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. Dersom avtalegirofullmakten tilbakekalles, har leverandøren rett til å melde fra om oppdraget som har funnet sted. Kunden skal umiddelbart levere de dokumenter som kreves for melding om oppdraget og for inkasso.
4. Ved behandling og/eller bearbeiding av reserverte varer gjøres dette på vegne av og for leverandøren som produsent i henhold til §§ 950 flg. BGB. I dette tilfellet har leverandøren rett til (med)eie av varene som er opprettet ved bearbeiding og/eller bearbeiding av reserverte varer i forholdet mellom de reserverte varene og verdien av den nye varen på behandlingstidspunktet og/eller behandling. Leverandøren har også rett til forholdsmessig medeie av den nye varen dersom varer fra tredjeparter behandles i tillegg til de varer som er underlagt eiendomsforbehold. Dersom kunden videreselger varen som er nyprodusert av ham, overdrar han herved kravet han har krav på fra salget til sikkerhet for verdien av de reserverte varene.
5. Ved skade eller annen verdiforringelse av de varer som er underlagt eiendomsforbehold, skal kunden umiddelbart informere leverandøren. Er pådratt av kunden som følge av skaden eller verdifall. Dersom kunden har krav mot tredjemann som følge av skaden eller verdiforringelsen, skal han allerede nå overdra disse kravene til leverandøren som sikkerhet.
6. Dersom verdien av alle sikkerhetsrettigheter som leverandøren har krav på overstiger beløpet av gamle sikrede krav med mer enn 20 %, vil leverandøren frigi en tilsvarende del av sikkerhetsrettighetene på forespørsel fra kunden.
7. Ved pliktbrudd fra kundens side, særlig betalingsmislighold, er leverandøren berettiget til å trekke tilbake og ta tilbake varene underlagt eiendomsforbehold. Kunden er forpliktet til å overgi dem. Å ta tilbake de reserverte varene eller å hevde eiendomsforbeholdet alene krever ikke at leverandøren trekker seg fra kontrakten og anses heller ikke som en underforstått erklæring om å trekke seg fra kontrakten, med mindre leverandøren uttrykkelig erklærer at disse handlingene skal forstås som tilbaketrekking.

Utførelsessted: Utførelsessted for levering og betaling er
D-73230 Kirchheim unter Teck. Domstolene som er ansvarlige for lokaliseringen av Outdoorteck GmbH er ansvarlige for alle rettstvister som oppstår fra kontrakter inngått med oss. Dette gjelder også for sjekk- og vekselprosesser. Ved inngåelse av en kontrakt med en forhandler, er det uttrykkelig avtalt i henhold til § 38 paragraf 3, punkt 28 ZPO at tingretten i Kirchheim unter Teck er ansvarlig for enhver purring.

Angrerett: I tilfeller av force majeure som krig, naturkatastrofer, driftsforstyrrelser, streik og lockout, eksportforbud etc., som hindrer frakt, forbeholder vi oss retten til å forlenge leveringsdatoen tilsvarende eller å trekke oss helt fra kontrakten , uten at kjøper har noe erstatningskrav ut av dette. Ugunstige kredittkrav, betalingsmislighold eller ugunstige lempelser i kjøpers forhold som inntreffer i kontraktsperioden gir oss rett til å trekke oss fra leveringsforpliktelsene eller, etter eget valg, levere mot forskuddsbetaling eller etterkrav av fakturabeløpet. Kjøper har ikke rett til å reise krav av noe slag mot oss. Retten til å fratre leveringsforpliktelsene består trekke seg fra leveringsforpliktelser eller, etter vårt skjønn, levere mot forskuddsbetaling eller etterkrav av fakturabeløpet. Kjøper har ikke rett til noe krav mot oss. Vi har også rett til å trekke oss fra leveringsforpliktelsene dersom kjøper ikke har oppfylt sine forpliktelser fra tidligere kontrakter. Dette gir heller ikke kjøper noen rett til krav mot oss.

Garanti: Hvis vi gir garanti for enkelte produkter som er spesielt merket, er typen og omfanget av garanti basert på de respektive garantibestemmelsene til produsenten eller underleverandøren.

Datalagring: Vi vil gjerne informere deg om at vi lagrer og behandler dataene dine elektronisk - i den grad dette er nødvendig for virksomheten og tillatt innenfor rammen av den føderale databeskyttelsesloven (§ 26 BDSG).

Diverse: Enkelte produkter i vårt sortiment demonteres av transport- og emballeringshensyn, men leveres i ferdigmontert emballasje. Vår skriftlige ordrebekreftelse er alltid avgjørende for alle salgsavtaler. Alle muntlige eller telefoniske avtaler som avviker fra våre betingelser er kun juridisk bindende for oss etter skriftlig bekreftelse. Ved å legge inn bestillingen godtar kunden våre salgsvilkår. Betingelsene gjelder for hele det nåværende og fremtidige forretningsforholdet mellom oss, selv om en ordre ikke skulle være spesifikt bekreftet av oss. Vi forbeholder oss retten til å foreta delleveranser dersom dette fremstår som fordelaktig for rask behandling. Delleveranser utført og beregnet av oss skal reguleres innenfor rammen av våre betalingsbetingelser.

Teckliften kan ikke eksporteres eller selges til USA eller Canada.

Gjeldende lov: Tysk materiell og prosessuell lov gjelder utelukkende.

Gyldighet: inntil videre. Status: januar 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Allgemeines: Für alle Lieferungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Vorschriften des Bestellers können wir nicht anerkennen, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Technische Änderungen i. S. eines technischen Fortschritts sowie Änderungen in Form und Farbe bleiben vorbehalten. Sonderanfertigungen nur bei Produkten mit entsprechendem Hinweis auf die Anfrage. Die Angaben über Gewichte, Maße, Fassungsvermögen, Leistung, Farben usw. sind nur Richtwerte.

Preise: Alle in dieser Preisliste genannten EK-Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sie gelten nur innerhalb Deutschlands. Mit Erscheinen der Preisliste werden alle früheren Preise ungültig. Die Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sind von uns keine anderen Bedingungen genannt, so verstehen sich unsere Preise ab 73230 Kirchheim unter Teck, Deutschland, einschließlich Verpackung (ab Werk, gemäß Incoterms 2010).

Liefer- und Abnahmebedingungen: Die festgelegten Lieferfristen sind ungefähre Termine. Für die genaue Einhaltung der Lieferzeiten können wir keine Verbindlichkeit übernehmen.

Zahlungen: Rechnungen sind grundsätzlich innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Enthält unsere Bestätigung oder Rechnung jedoch andere Zahlungsbedingungen, so gelten diese. Zahlungen sind nur auf die durch uns angegebenen Konten bzw. Stellen zu richten. Bei Zahlungsüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Als Verzugszinsen werden die Bankdebetsätze berechnet. Die Geltendmachung weiterer Verzugszinsen bleibt vorbehalten. Wird eine Rechnung bei Fälligkeit nicht bezahlt oder ein gegebener Scheck oder Wechsel nicht eingelöst, so werden etwaige noch laufende Schecks oder Wechsel und noch offenstehende Rechnungen sofort fällig. Für noch ausstehende Lieferungen können wir Vorkasse verlangen.

Versand bzw. Verpackung: Jede Sendung reist unversichert auf Gefahr des Empfängers bzw. Bestellers. Wird uns keine besondere Vorschrift erteilt, so erfolgt der Versand nach bestem Ermessen und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Für verzögerte Lieferungen, verursacht durch Verschulden der Bahn bzw. Spediteure, sowie für Verluste, Beschädigungen usw. während des Transports sind wir nicht haftbar.

Beanstandungen: Erkennbare Mängel können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht werden. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach Entdeckung gerügt werden. Aber auch Mängelrügen wegen versteckter Mängel können wir nur anerkennen, wenn diese spätestens zwei Monate nach Warenversand bei uns eingehen. Bei nachgewiesener und durch uns anerkannter fehlerhafter Lieferung leisten wir gegen Rückgabe der fehlerhaften Stücke. Ersatzansprüche auf Wandlung oder Minderung sind ausgeschlossen, desgleichen Ansprüche auf Schadenersatz. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen etwaiger Beanstandungen Zahlungen zurückzuhatten oder anzurechnen.

Eigentumsvorbehalt:
1. Die gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher, dem Lieferanten gegenüber dem Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche, Eigentum des Lieferanten.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändung, Beschlagnahmung oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen.
3. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiterzuveräußern, sofern er die vereinbarte Vergütung erhält oder kein Abtretungsverbot vereinbart wird. Der Besteller tritt bereits jetzt den aus der Veräußerung erwachsenden Anspruch auf den Kaufpreis an den Lieferanten sicherungshalber ab. Er bleibt jedoch zum Einzug der sicherungshalber abgetretenen Forderungen ermächtigt, so lange diese Ermächtigung nicht widerrufen wird. Die Ermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen vertraglichen
Verpflichtungen schuldhaft nicht oder nicht mehr nachkommt. Bei einem Widerruf der Einzugsermächtigung ist der Lieferant berechtigt, die erfolgte Abtretung anzuzeigen. Der Besteller hat die zur Anzeige der Abtretung und zur Einziehung notwendigen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
4. Im Fall der Be- und/oder Verarbeitung von Vorbehaltswaren erfolgt diese im Auftrag und für den Lieferanten als Hersteller im Sinne der §§ 950 ff. BGB. In diesem Fall steht dem Lieferanten an, der durch Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware entstandenen Sachen (Mit-)Eigentum im Verhältnis der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Be- und/oder Verarbeitung zu. Ebenso steht dem Lieferanten anteiliges Miteigentum an der neuen Sache zu, wenn neben den Vorbehaltswaren Waren Dritter mit verarbeitet werden. Veräußert der Besteller die von ihm neu hergestellte Sache weiter, so tritt er bereits jetzt den ihm zustehenden Anspruch aus der Veräußerung sicherungshalber in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab.
5. Bei Beschädigung oder sonstiger Beeinträchtigung der Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. Entstehen dem Besteller aus der Beschädigung oder Beeinträchtigung Ansprüche gegen Dritte, so tritt er diese Ansprüche bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferanten ab.
6. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe alter gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant berechtigt, zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Der Besteller ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme der Vorbehaltsware bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts allein erfordert keinen Rücktritt des Lieferanten vom Vertrag und gilt auch nicht als konkludente Erklärung des Rücktritts vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant erklärt ausdrücklich, dass diese Handlungen als Rücktritt zu verstehen seien.

Erfüllungsort: Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist D-73230 Kirchheim unter Teck. Für alle sich aus mit uns geschlossenen Verträgen ergebenden Rechtsstreitigkeiten sind die für den Standort der outdoorteck GmbH zuständigen Gerichte zuständig. Dieses gilt auch für Scheck- und Wechselprozesse. Für den Fall des Vertragsschlusses mit einem Nicht- oder Minderkaufmann wird ausdrücklich entsprechend § 38 Absatz 3, Ziffer 28 ZPO vereinbart, dass für ein eventuelles Mahnverfahren das Amtsgericht Kirchheim unter Teck zuständig ist.

Rücktrittsrecht: Auf Fälle höherer Gewalt wie Krieg, Naturkatastrophen, Betriebsstörungen, Streik und Aussperrungen, Ausfuhrverbote usw., welche den Versand behindern, geben wir uns das Recht, den Liefertermin entsprechend zu verlängern oder ganz vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass für den Käufer irgendwelche Schadenersatzansprüche hieraus erwachsen. Nachteilige Kreditansprüche, Zahlungsverzug oder während der Vertragsdauer eintretende nachteilige Linderungen in den Verhältnissen des Käufers berechtigen uns, von den Lieferungsverpflichtungen zurückzutreten oder nach unserer Wahl gegen Vorkasse bzw. unter Nachnahme des Rechnungsbetrages zu liefern. Dem Käufer erwächst daraus nicht das Recht, Ansprüche irgendwelcher Art gegen uns zu erheben. Das Recht, von den Lieferungsverpflichtungen zurückzutreten, steht uns auch dann zu, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus früheren Verträgen nicht nachgekommen ist. Auch daraus erwächst dem Käufer kein Recht auf Ansprüche irgendwelcher Art.

Garantie: Leisten wir für bestimmte Produkte, die besonders gekennzeichnet sind, eine Garantie, so richten sich Art und Umfang der Garantieleistungen nach den jeweiligen Garantiebestimmungen des Herstellers bzw. des Vorlieferanten.

Datenspeicherung: Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass wir Ihre Daten - soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG) zulässig - EDV-mäßig speichern und verarbeiten.

Sonstiges: Bestimmte Produkte unseres Sortimentes werden aus fracht- und verpackungstechnischen Gründen zerlegt, aber montagefähig verpackt ausgeliefert. Für alle Verkaufsvereinbarungen ist stets unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Alle Zusagen, mündlichen oder telefonischen Abreden, die von unseren Bedingungen abweichen, sind erst nach schriftlicher Bestätigung für uns rechtsverbindlich. Durch die Erteilung des Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufsbedingungen an. Die Bedingungen haben Gültigkeit für die gesamte gegenwärtige und zukünftige Geschäftsverbindung zwischen uns, auch wenn ein Auftrag von uns nicht besonders bestätigt werden sollte. Es bleibt uns vorbehalten, Teillieferungen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Von uns vorgenommene und berechnete Teillieferungen sind im Rahmen unserer Zahlungsbedingungen zu regulieren.

Der tecklift darf weder in die USA noch nach Kanada exportiert oder verkauft werden.

Maßgebliches Recht: Es findet ausschließlich deutsches materielles und prozessuales Recht Anwendung.

Gültigkeit: Bis auf Widerruf. Stand: Januar 2021